Privacy Beleid Godfroy’ Beheer 

Gemeenschappelijk Financieringskantoor Maastricht B.V. en GFM Monumenten Maastricht B.V. gezamenlijk en ieder apart h.o.d.n. Godfroy’ Beheer B.V. (GB) hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die GB verwerkt van personen die zijn persoonsgegevens heeft verstrekt en GB heeft geregistreerd.

Vult u een van de formulieren in op onze website, dan worden persoons- of adresgegevens uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden.

Heeft u uw contactgegevens aan ons verstrekt voor zakelijke doeleinden dan zullen wij uw contactgegevens ook alleen hiervoor gebruiken. Ook deze gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder expliciete toestemming vanuit uw kant.

Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen uit onze bestanden, kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen met het verzoek hiertoe.

Onze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. GB  gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Mocht u zich in het verleden hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en deze niet meer willen ontvangen dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief hier ook weer voor afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd uit het databestand t.b.v. de nieuwsbrief.

1. Welke gegevens verwerkt GB en voor welk doel

Gegevens ten behoeve van administratieve verwerking, facturatie, communicatie en contractvorming worden de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt, deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Persoonsgegevens:

 • NAW gegevens /privé

 • Organisatie en functie

 • E-mailadres privé

 • Telefoonnummer(s) privé

 • Notities

 • Multimedia informatie (Linkedin, facebook, homepage, twitter)

Organisatiegegevens ( indien van toepassing):

 • Naam,

 • Organisatie en functie

 • Bezoekadres en postadres zakelijk

 • Telefoonnummer zakelijk

 • E-mailadres(sen) zakelijk

 • Telefoonnummer(s) zakelijk

 • Notities

 • Multimedia informatie zakelijk (Linkedin, facebook, homepage, twitter)

Deze gegevens worden alleen door GB gebruikt in de volgende gevallen:

 • Facturatieverwerking van uitgevoerde werkzaamheden.

 • Communicatie over de dienstverlening van GB, ontwikkelingen en uitgevoerde werkzaamheden.

 • Toezending van door GB verzorgde publicaties zoals digitale nieuwsbrieven*, vakinhoudelijke informatie, publicaties.

*afmelding van digitale nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via een afmeldlink onder aan de betreffende nieuwsbrief.

2. Beveiligingsmaatregelen en Bewerkers

Ter bescherming van de hiervoor beschreven gegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden deze gegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Indien nodig maakt de organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Indien u vragen hierover heeft kunt u deze aan onze organisatie stellen. De contactgegevens hiertoe staan op onze website vermeld.

3. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Een verzoek kan ingediend worden om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GB zal een dergelijk verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en de aanvrager, na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien GB een bepaald verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien een persoon bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, kan deze eveneens contact opnemen met GB. GB zal het bezwaar onverwijld in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal GB de aanvrager hiervan op de hoogte brengen.

Indien er klachten zijn over de wijze waarop de organisatie persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan altijd contact worden opgenomen met de directie van GB. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of de nieuwsbrief van GB bekend gemaakt.

Opgemaakt: Maastricht, 15 mei 2018                                       Versie 1.0